KADININ ZİYNET EŞYALARI İLE İLGİLİ OLARAK, MUKADDES HUKUK BÜROSU TARAFINDAN ÇIKARTILMIŞ BİR EMSAL YARGITAY KARARI

T.C.YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ESASNO        : 2015/10895

KARAR NO   : 2016/3352

YARGITAY  İLAMI

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 19. AİLE MAHKEMESİ

TARİHİ            : 18/03/2015

NUMARASI    : 2013/998-2015/145

DAVACI: ….  ……VEKİLİAV. MUKADDES GÜNSUAKÇAGÖZ

DAVALI          : ….. ……

Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından istenilmekle; daha önceden belirlenen, 08.03.2016 tarihli duruşma günü için yapılan tebligat üzerine; duruşma için tayin olunan günde taraflar ve vekilleri gelmediler. Açık duruşmaya başlandı ve taraflardan kimsenin gelmediği anlaşılmakla işin incelenerek karara bağlanması için saat14.00’e bırakılması uygun görüldüğünden, belli saatte dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y   K A R A R I

Davacı vekili dava dilekçesinde; davacı ile davalı evlenirken düğünde davacı kadına 11 adet bilezik, 3 bileklik, gerdanlık, para, küpeve 60 adet çeyrek altın takıldığını, düğünden sonra davalının ailesi tarafından ALTINLARIN davacıdan alındığını, iade edilmediğini, davacı ile davalının 03.12.2014 tarihli mahkeme kararı ile boşandıklarını belirterek, ziynet eşyalarının aynen, olmadığında ÇEYİZ EŞYALARI ile birlikte toplam 86.210 TL alacağın davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili cevabında; davacının evi terkederken ağır kusurlu olduğunu, ziynet eşyalarını yanında götürdüğünü, çeyiz eşyalarının ise iadesini kabul ettiklerini beyan etmiştir.

Mahkemece; çeyiz eşyalarının davacıya aynen iadesine, ZİYNET EŞYALARI yönünden ise TAKILARIN ev alırken bozdurulduğunu, davacının buna rıza gösterdiğinden ve zorla elinden alındığını ispatlayamadığından bahisle talebin reddine karar verilmiş, hükmü davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyada dinlenen davacı tanık beyanlarına göre; DAVACI KADINA AİTTAKILARIN davalı koca tarafından ev alınırken bozdurulduğu, davalı tanık beyanlarına göre, takılar ile davalının kardeşine olan 4.500 TL borcunun ödendiği, bakiye kısmını ortak hesaba yatırdıklarını, bir kısmını da davacının götürdüğünü ifade etmişlerdir.

Taraflar 03.06.2007 tarihinde evlenmiş, 03.12.2014 tarihinde boşanmışlar, tapu kaydına göre davalı adına 24.11.2010 tarihinde, evlilik birliği içinde 9 nolu daire satın alınmıştır.

Yerleşmiş Yargıtay kararlarına göre, evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından takılırsa takılsın kadına bağışlanmış olarak kabul edilir ve kadına iadesi gerekir.

Davada, davacı KADINA TAKILAN ZİYNET EŞYALARI İLE ÇEYİZ EŞYALARININ aynen, olmadığında bedeli talep edilmektedir.

Ziynet eşyalarının davalı tarafından ev almak için bozdurulduğu, 4.500 TL’lik altının davalının kardeşine olan borcunu ödemek için bozdurulduğu anlaşılmaktadır.

Ancak, BOZDURULUP HARCANAN ZİYNET EŞYALARININ İADE EDİLMEMEK KAYDIYLA DAVALI KOCAYA VERİLDİĞİNİ, KADININ İSTEĞİ VE ONAYI İLE ZİYNET EŞYALARININ BOZDURULUP HARCANDIĞINI DAVALININ İSPATLAMASI GEREKİR. Başka bir deyişle, davalının ispatlaması halinde davalı koca ziynet eşyalarını iade etmekten kurtulur.

DAVACIYA AİT OLDUĞU ANLAŞILAN DAVA KONUSU ALTINLARIN İADE EDİLMEMEK KAYDIYLA DAVACININ İSTEĞİ VE ONAYI İLE DAVALIYA VERİLDİĞİNİ, DOSYADAKİ DELİL DURUMUNA GÖRE DAVALININ İSPATLAYAMADIĞINDAN VE AÇIKÇA YEMİN DELİLİNE DE DAYANMADIĞINDAN, MAHKEMECE; ZİYNET EŞYALARI YÖNÜNDEN DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, İSPAT YÜKÜNÜN DAVACIDA OLDUĞU GEREKÇESİ İLE TALEBİN REDDİNE İLİŞKİN YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine,  08.03.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan A. ÖZÇELİK Üye N. ABACI UTKU Üye F. PINARCI Üye Y. MEMİŞ Üye H. KANIK

Katip: YKÇ.

Karşılaştırıldı.