ERENKÖY’DEKİ KÖŞKÜN TAPU İPTAL DAVASI – KARAR

TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR VERMEYE YETKİLİ
T.C.
İstanbul Anadolu 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

                                                                                                                                        GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : …
KARAR NO : …
HAKİM : MUSTAFA GÜLER
KATİP : GÜLSEM KILIÇ
DAVACILAR : ……..
VEKİLİ : Av. MUKADDES GÜNSU AKÇAGÖZ
DAVALILAR : ………
DAVA : TAPU İPTALİ VE TESCİL
DAVA TARİHİ : 02/07/2008
KARAR TARİHİ : 18/06/2015

Mahkememizde görülmekte bulunan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

T A L E P : Davacılar vekili dava dilekçesini duruşmada tekrar ederek; İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Kozyatağı Mah. Tüccarbaşı ve Merdivenköy Bostancı Yolu Mevkii, 8/741 cilt/sayfa no.lu, 172 pafta, 3123 (eski 620) ada, 72 parsel sayılı, 2889,50 m2 arsa ile içindeki bahçeli ahşap evin bir bölümünün (14296/27648 hisse) Kadıköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 1992/480 Esas ve 1998/623 Karar sayılı veraset ilamına göre, davalılara kaldığını; davalıların, ekli temlik sözleşmeleri ile kendilerine, miras bırakanları …..’dan miras yolu ile intikal eden bu gayrımenkul üzerindeki miras haklarını, davacı müvekkillerinin murisi ….’a eski M.K. 612/2 (Yeni T.M.K. 677/2) gereğince Düzenleme Şeklinde Miras Hissesinin 3. Kişiye Temliki Sözleşmeleri ile terk ve temlik ettiklerini; davalıların temlik bedellerini tahsil ettiklerini, bu miras hisselerini alan muris …..’ın 22/07/2007 tarihinde vefatı ile davacıların -Kadıköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2007/1330 Esas ve 2007/1219 Karar sayılı veraset ilamı ile- yasal mirasçı olarak geride kaldıklarını ve -taşınmaz üzerindeki iştirak halindeki mülkiyet 14/12/2006 tarihinde müşterek mülkiyete çevrildiğinden- bu tarihten itibaren dava hakları doğduğunu öne sürerek, dosyada mübrez Düzenleme Şeklindeki Miras Hakkının Temliki Sözleşmeleri’nin davacılar adına ve miras hisseleri oranında tapuya tescil edilmesini, davalı temlik edenlerin, hisselerinin bedelini tahsil etmelerine rağmen gayrımenkulün devrini yapmaktan kaçındıklarını, bu nedenle iş bu Ferağa İcbar davasını açtıklarını beyan etmiş, davalıların adına kayıtlı payların iptal edilerek, davacı müvekkilleri adına tesciline karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

C E V A P : Tüm davalılara usulüne uygun tebligat yapılmış ve 46 adet davalının 42 tanesi, davanın esasına itirazlarının olmadığını ve davayı kabul ettiklerini bildirmişler; kalan 4 tanesi de davaya cevap vermemişlerdir.

T A L E P : Davacılar vekili dava dilekçesinde İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Kozyatağı Mah. Tüccarbaşı ve Merdivenköy Mevkii, 2889,50 m2 arsa ile içindeki bahçeli ahşap evin bir bölümünün (768/27648 hisse), Kadıköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin 1992/….. sayılı veraset ilamına göre, davalılara kaldığını, davalıların, ekli temlik sözleşmeleri ile kendilerine miras bırakanları ….’dan miras yolu ile intikal eden bu gayrımenkul üzerindeki miras haklarını, davacı müvekkillerinin murisi ….’a eski M.K. 612/2 (Yeni T.M.K. 677/2) gereğince Düzenleme Şeklinde Miras Hissesinin 3. Kişiye Temliki Sözleşmeleri ile terk ve temlik ettiklerini; davalıların temlik bedellerini tahsil ettiklerini, bu miras hisselerini alan muris ….’ın 22/07/2007 tarihinde vefatı ile davacıların -Kadıköy 1. S.H.M.’nin 2007/1…. esas sayılı veraset ilamı ile- yasal mirasçı olarak geride kaldıklarını ve -taşınmaz üzerindeki iştirak halindeki mülkiyet 14/12/2006 tarihinde müşterek mülkiyete çevrildiğinden- bu tarihten itibaren dava hakları doğduğunu öne sürerek, dosyada mübrez Düzenleme Şeklindeki Miras Hakkının Temliki Sözleşmeleri’nin davacılar adına ve miras hisseleri oranında tapuya tescil edilmesini, davalı temlik edenlerin, hisselerinin bedelini tahsil etmelerine rağmen gayrımenkulün devrini yapmaktan kaçındıklarını, bu nedenle iş bu Ferağa İcbar davasını açtıklarını, 25/03/2010 tarihli duruşmada davalılardan …. hakkındaki davalarından feragat ettiklerini, 19/01/2012 tarihli duruşmada da birleştirme hususunda karar verilmesini beyan ve talep etmiştir.

C E V A P: Davalı …… ‘nün posta yolu ile mahkememize gönderdiği 12/11/2009 havale tarihli cevap dilekçesinde Safvet TINAL ‘dan miras yoluyla intikal eden gayrimenkullerdeki hissesini ….’a 50.000.000 TL bedelle devrettiğinin doğru olduğunu, davacının bu konudaki beyanına bir itirazının olmadığını, dava masrafları ile avukatlık ücretinin davacılar üzerinde bırakılmasını savunmuştur.
Davalı ….’ya gönderilen dava dilekçesinin 04/01/2010 ‘da tebliğ edildiği, tebliğe rağmen davalının cevapta bulunmadığı görülmüştür.
Asli Müdahil vekili müdahale talebinde, mahkememizin iş bu dosyasında tescile konu edilen taşınmazın dava konusu hisselerinin müvekkil şirket …. A.Ş.ye tescil işlemleri için şirketin %10 civarında hissedarı olan ….’ın görevlendirildiğini, bu iş için müvekkil şirketin Yapı Kredi Bankası ve T. İş Bankası Kadıköy Şubelerinden, Merzifon Şubelerine 1990 ve 1991 yıllarında toplam 3 milyon TL civarında para aktarıldığını, o sırada taşınmazın alım satım işlemleri için Merzifon’da bulunan …..’ın, müvekkil şirketin gönderdiği paraları şirket adına bankadan alıp taşınmazın satıcılarına teslim ettiğini, satıcılardan bir kısmının vefat etmesi nedeni ile veraset gibi bir kısım davalar açıldığından alım satım ve tescil işlemlerinin tamamlanamadığını, …..’ın vefat etmesi üzerine bu şahsın varislerinin hiç anlaşılmayan bir sebeple dava konusu taşınmazı sahiplenme yoluna giderek iş bu davayı açtıklarını, davacıların bu taleplerinin gerçek dışı olduğunu, zira ……’ın, şirketin %10 civarında ortağı olduğunu, taşınmazın tescili için tamamen şirket adına hareket ettiğini, taşınmazın alım satım işlemleri için tüm paraların şirket hesabından karşılandığını, bu nedenle dava konusu hisselerin, talepleri doğrultusunda tescil ve gerekli işlemlerinin yapılması için davaya asli müdahil olarak katılmalarına karar verilmesini talep etmiştir.

GEREKÇE VE SONUÇ: Dava Satış Vaadi sözleşmesine dayalı Tapu İptali ve Tescil davasına ilişkindir. Dava konusu taşınmazın tapu kaydı incelendiğinde; İstanbul ili, Kadıköy, Kozyatağı Mahallesi.,  2889,50 m2 alanlı, bahçeli ahşap ev niteliğinde olup;
168/27648 payı ….. (davalı)
672/27648 payı ….. (davalı)
144/27648 payı ……. (davalı)
…….
adlarına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.

a)……, Merzifon Noterliği’ nin ….. sayılı “Düzenleme Şeklinde Miras Hakkının Temliki Sözleşmesi” ile; murisi Safvet Tınal’ın ölümü ile diğer varisler meyanında kendisine kalan T.C. hudutları dahilindeki bilumum gayrimenkuldeki miras hakkının tamamını 291.666.000 TL bedelle,
b)……, Merzifon Noterliğinin …… sayılı “Düzenleme Şeklinde Miras Hakkının Temliki Sözleşmesi” ile; murisi Safvet Tınal”ın ölümü ile diğer varisler meyanında kendisine kalan T.C. hudutları dahilindeki bilumum gayrimenkuldeki miras hakkının tamamını 291.666.000 TL bedelle,
c) …..
d)….., Kadıköy 2. Noterliği’nin ….. sayılı “Düzenleme Suretiyle Miras Hissesi Devir Temlik Sözleşmesi” ile; murisi Safvet Tınal’ın ölümü ile diğer varisler meyanında kendisine kalan İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Tüccarbaşı ve Merdivenköy Bostancı Yolu Mevkiinde kain, tapuda 172 pafta, 620 ada ve 72 parselde kayıtlı bahçe içindeki ahşap ev üzerindeki miras hakkının tamamını 48.000.000,- TL bedelle, …….’a satmışlardır, Sözleşmelere göre satış bedelinin tamamı, satıcılar tarafından nakten alınmıştır.

Veraset İlâmları ;
a) Kadıköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …. tarih, 1992/sayılı veraset ilâmına göre, SAFVET TINAL’ın bekar ve çocuksuz olarak …..1987 tarihinde ölümü ile mirası 27648 pay itibar edilerek, diğer veraset ilamları da dikkate alınmak suretiyle dava konusu taşınmazın ; 1152 payı …..ya, 1152 payı …..ya, 288 payı …..ya, 432 payı ….ya (dava dışı-ölü), kalan paylar ise dava dışı diğer mirasçılarına intikâl ettirilmiştir.
b) Kadıköy l. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …. sayılı veraset ilâmına göre, ….’ın 22.07.2007 tarihinde ölümü ile mirası, eşi …’a 2/8; kızı ….’a 3/8 ve oğlu’a 3/8 oranında intikâl etmiştir.
c) Fatih 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ….. tarih, 2007/…. sayılı veraset ilâmına göre, ….’ın 04.09.1991 tarihinde ölümü ile mirası, eşit olarak …. intikâl etmiştir.
d) ……a intikâl etmiştir.

Mahallinde keşif icra edilerek dosya resen bilirkişi kuruluna tevdii edilmiş, bilirkişi kurulu yukarda tespitleri yaptıktan sonra, davaya konu taşınmazın intikâl işlemleri yapılmış ve iştirak halindeki mülkiyet müşterek mülkiyete çevrilmiş olup halen davaya konu edilen payların bir kısmı doğrudan davalıların üzerinde, bir kısmı da vefat etmiş kişiler üzerinde bulunduğu, dava halen pay sahibi olan sağ kişiler ile ölü paydaşların mirasçılarına karşı açıldığı;
Davalıların, noterde düzenlenen “miras payının temliki sözleşmeleri” ile kök murisleri SAFVET TINAL’dan intikâlen gelen miras paylarının tamamını davacıların murisi ….’a temlik etmiş ve bedelini aldıkları, sözleşmelerde satılan miras payı halen tapuda kayıtlı miras payları ile uyuşmamakla birlikte, bu durumun, satışların SAFVET TINAL’ın ilk veraset belgesine göre yapılmasından kaynaklandığı daha sonra veraset belgesinin iptali ile yeni bir veraset belgesi alındığı ve miras paylarının değiştiği, ancak davalıların Safvet Tınal’dan gelen miras paylarının tamamını sattıklarını sözleşmelerde açıklamış olduklarından, bunun bir sorun teşkil etmeyeceği, sözleşme tarihlerinden itibaren yaklaşık 18 yıllık bir süre geçmiş bulunduğu, B.K.nun 125. maddesi uyarınca satış vaadi sözleşmesinde zaman aşımının 10 yıl olduğu, bu sürenin başlangıcı aksine bir süre gösterilmemiş ise sözleşmenin yapıldığı günden başlayacağı, ancak sözleşmenin ifası, iştirak halinin çözülüp müşterek mülkiyete çevrilmesine bağlı olduğundan 10 yıllık zaman aşımının başlangıcının, taşınmazın müşterek mülkiyete dönüştüğü tarih olduğu, somut olayda taşınmaz, Kadıköy 2.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 23.05.2006 tarihinde kesinleşen kararı ile müşterek mülkiyete dönüşmüş olup 10 yıllık zamanaşımının da bu tarihten başladığı, davanın süresinde açıldığı, taşınmazın uygulama imar planı bulunan bir bölgede ve imar parseli niteliğinde olduğu, satışı vaadedilen paylar miras paylarının tamamı olduğu için, 3194 sayılı İmar Yasasının 18/son maddesi hükmünden müstesna olduğu, takdiri mahkemeye ait olmak üzere, dayanılan sözleşmelerin geçerli olduğunun kabulü halinde; davalı hisselerinin iptali ile payların 2/8’inin …., 3/8’inin …. ve 3/8‘inin …. adına tescili gerekeceği,

Taşınmazın semti, semt içerisindeki konumu, çevresinin oluşum ve gelişimi, imar durumu ve buna bağlı yapılanma olanağı, bölgeye olan talep ve buna bağlı oluşan rayiç değerler gibi tüm etkenler dikkate alınarak, dava tarihi itibarıyla dava konusu yapılan toplam 14296/27648 payın değeri aşağıda hesap ve takdir edildiği,
Taşınmazın tamamının değerinin 13.886.100,00.-TL olduğu, davaya konu paylarının toplamının ise 14296/27648 payın değerinin 7.180.110,16.-TL olduğu beyan ve mütalaa edilmiştir.

Müdahil davacılar davacıların murisinin şirketlerinin ortağı olduğunu, dava konusu taşınmazı davacıların murisinin davalılarından şirket adına satın aldığını ve satın alırken paralarını şirketin ve ortaklarının gönderdiklerini ileri sürerek davaya Asli müdahil olarak katıldıklarını talep etmişler. Mahkememizce asli müdahillerine karar verilmiş, harç da tamamlattırılmıştır.
Müdahil davacı davacıya karşı inanç sözleşmesine dayandığı ancak yazılı inanç sözleşmesi sunamadığı, yazılı delil başlangıcı olarak ileri sürdükleri ödeme belgelerine ilişkin banka kurumlarına yazılan müzekkerelerde herhangi bir delil elde edilemediği belirlendiğinden ve inanç sözleşmesinin yazılı olması gerektiği, yazılı bir başkaca bir delil sunulmadığından tanık dinletme talepleri yerinde görülmemiş, müdahil davacı vekili kesilmiş dosya kapağında “15/06/1996″ tarihli Safvet Tınal varislerinden noter sözleşmeleri ile miras hakkının temliki yolu ile satın aldığı hisselerin bedeli …..Tic. A.Ş tarafından ödendiğinden iş bu hisselerin ortağı bulunduğu …. Tic. AŞ.ye aittir. Hissedarın adı soyadı ….. hisse adedi 50 adet. Hisse tutarı 50.000.000 ” içerikli daktilo ile yazılmış …. ismi altında imzalı bir belge sunmuştur.
Müdahil davacının bir şirket olması, bir alışverişin şirket kayıtlarında gözükmesi gerektiği halde müdahil davacı şirket kayıtlarına dayanmamış, delil olarak gösterilmemiş, şirket kayıtlarında böyle bir alışverişin olmadığı anlaşılmıştır. Karar aşamasında sunulan bir daktilo ile yazılmış bu belgenin kesilmiş bir dosya kapağında yazılmış olması ve müdahil davacının bu belgesi davaya katıldıktan 3,5 yıl sonra karar aşamasında sunulması inandırıcı gelmediği gibi tamamen davayı uzatmaya matuf olduğu hususunda tam bir kanaat hasıl olmuştur, zira müdahil davacı şirketin kayıtlarından çıkan hiçbir para mevcut değildir. Müdahil davacı, kayıtlarına dayanarak dava konusu taşınmazın alımı hususunda şirketin para gönderdiğini hiçbir yasal delille kanıtlayamamıştır. Bu sebeple karar aşamasında sunmuş olduğu belgeye itibar edilmemiştir.
Taraf iddia ve savunmaları, bilirkişi raporu ve dosya bir bütün olarak incelendiğinde; Davacıların murisinin, taşınmaz hisselerini geçerli satış vaadi sözleşmeleri ile satın aldığı, bedellerinin de ödendiği, 43 davalı tarafından davanın kabul edildiği, bir kısım davalıların da muhalefet etmediği,
Davalı …. vekili 17/02/2015 tarihli celseye katılarak, müvekkilerinin murisinin alzheimer hastası olduğunu bu sebeple davayı kabul etmesinin geçerli olmadığını, delilleri sunacağını ileri sürmüş ancak müteakip dosyalarda duruşmalara katılmadığından savunmaları yerinde görülmemiştir.
Davalıların, deliller toplanmadan kabulleri dikkate alınarak, nisbi harç buna göre hesaplanmış, davacı vekili davalılardan masraf ve vekalet ücreti talep etmediğinden, fakat müdahil davacıdan vekalet ücreti talep ettiğinden davanın kabulüne ve müdahil davacının davasının reddine dair aşağıdaki hükmün kurulması gerekmiştir.

H Ü K Ü M: Asıl dosya yönünden
1-Müdahil davacının davasının reddine
2-DAVANIN KABULÜ ile Kadıköy , Kozyatağı mah.  parselde kayıtlı taşınmazdaki davalıların paylarının iptali ile davacılar ….’a 2/8 ‘i ,….. ‘a 3/8’ i, ….’na 3/8’i olarak tesciline
4- Alınması gereken 1/3 tutarı olan 163.491,11.-TL harçtan tamamlattırılan 106.624,65.-TL harcın mahsubu ile bakiye 56.866,46.-TL harcın davacıdan tahsiline
5-Asli müdahil davacı yönünden; alınması gereken 27,70.-TL harcın mahsubu ile istek halinde fazla alınan 106.824,75.-TL harcın müdahil davacıya iadesine
6-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince davacılar vekili için takdir olunan 94.650,00.-TL nisbi vekalet ücretinin Asli müdahil davacıdan alınarak davacılara verilmesine.
7-Davacılar ve Asli müdahil davacılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerlerinde bırakılmasına.
Davacı ile Müdahil davacı vekilinin yüzlerine karşı tebliğden itibaren 15 gün içinde Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı 18/06/2015 (Karar yazım tarihi 03/07/2015).

Katip                                                                                                                                        Hakim